Working together for an inclusive Europe

Norway_grants_4x.png
SZ SR CB.png

SPOLOČNE ZA ROVNOSŤ

Projekt: Spoločne za rovnosť
Program: Domáce a rodovo podmienené násilie
Číslo projektu: DGV01009

Číslo zmluvy: 659/2021
Zmluva
Verejné obstarávanie

spolufinancovaný z
Nórskeho finančného mechanizmu 2014 - 2021
a štátneho rozpočt
u SR.

Projekt sa zameriava na eliminovanie negatívnych stereotypov o ženách a mužoch vo verejnom a súkromnom živote. 

O projekte:

Mnohým mladým ľuďom na Slovensku chýbajú poznatky o rodovej rovnosti. Zároveň sú neustále vystavení pretrvávajúcim stereotypom o ženách a mužoch, či už v každodenných situáciách vo verejnom i súkromnom priestore alebo prostredníctvom médií, ktoré sa stali významnou súčasťou ich života.

Projekt Spoločne za rovnosť má ambíciu priniesť pozitívnu zmenu vo vnímaní rodovej rovnosti a podporiť odmietanie rodových stereotypov. Nosnými aktivitami projektu sú vzdelávacia kampaň a audiovizuálne prednášky pre študentov a študentky stredných a vysokých škôl. Tieto aktivity podporia kritické myslenie, rozšíria poznatky o rodovej rovnosti, poskytnú dôležité informácie a priblížia mladým ľuďom túto náročnú tému.

Aktivity projektu podnietia študentov a študentky, aby kriticky uvažovali o zobrazovaní mužov a žien v médiách, kinematografii a reklame a o tom ako to ovplyvňuje ich každodenný život.

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • YouTube

NOVINKY

Otváracia konferencia projektu
Osvetou a vzdelávaním k rovnosti a rešpektu

2. novembra 2021


RISOTO a Spoločnosť pre plánované rodičovstvo odštartovali svoje projekty spoločnou online otváracou konferenciou a plánujú koordinovať svoje vzdelávacie aktivity.

Obe organizácie získali podporu z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR.

1/3

Mali sme tú česť, že konferenciu slávnostne otvoril veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik. Vo svojom úvodnom prejave zdôraznil dôležitosť aktivít, ktoré podporujú zvyšovanie povedomia a vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti, keďže k dosiahnutiu rodovej rovnosti je ešte veľmi dlhá cesta.

 

Cieľom projektu RISOTO je zvýšiť povedomie o rodovej rovnosti prostredníctvom vzdelávacej kampane a audiovizuálnych prednášok. Kampaň aj prednášky upozornia na vplyv negatívnych predsudkov a stereotypov o ženách a mužoch v médiách, kinematografii a reklame na každodenný verejný a súkromný život mladých ľudí. Okrem toho sa bude zvyšovať povedomie o zastúpení žien v rozhodovaní na všetkých úrovniach spoločnosti, rovnakom odmeňovaní a rozdelení povinností v domácnosti.


Zobrazovanie mužov a žien v médiách ovplyvňuje naše vnímanie reality. Ani dnes často nevieme, ako sa ženská postava vo filme volá, nevieme, kde pracuje a akú má povahu. Jediné, čo o nej vieme je, že jej vzhľad zodpovedá najnovšiemu ideálu krásy. 

"Ženy tvorili v roku 2019 len 34 % všetkých hovoriacich postáv, čo zostáva veľmi problematické. Obsah filmov a seriálov sa pomaly začína meniť a začínajú sa rozpracovávať témy týkajúce sa primárne žien. Tento trend je spôsobený najmä rýchlo sa rozvíjajúcimi streamovacími platformami, Väčšina slovenských médií však tento trend zatiaľ nereflektuje,“ vysvetlila Ľubica Rozborová, zakladateľka a riaditeľka RISOTO. "K tichej tolerancii rodovo podmieneného násilia navyše prispieva aj fakt, že sexizmus zostáva obrovskou súčasťou slovenskej mediálnej kultúry. Náš projekt „Spoločne za rovnosť“ má prispieť k lepšiemu pochopeniu všetkých negatívnych dôsledkov sexizmu v médiách pre ženy aj mužov a dúfa v zlepšenie súčasnej situácie,“ uzavrela Ľubica Rozborová.

Artboard 3.png

Spoty

ZsNH – Výzva na predloženie cenovej ponuky

Projekt Spoločne za rovnosť získal grant
z Nórska v sume 198 000 €.
Projekt bol spolufinancovaný v sume 29 700 €
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu obyvateľstva a študentov a študentiek priaznivo vnímajúcich rodovú rovnosť a zvýšenie podielu obyvateľstva a študentov a študentiek odmietajúcich rodové stereotypy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných  z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk
alebo
Granty EHP a Nórska na Slovensku.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska  k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej  Európe.  

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov  prispieva k znižovaniu ekonomických  a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu  vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v  strednej a východnej Európe a v Pobaltí.  

Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom  Dohody o Európskom hospodárskom priestore  (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo  Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014  prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy  eur.  

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom  a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ  po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú  Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto  obdobia sú: 

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť 

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých  a odstraňovanie chudoby 

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy  a nízko uhlíkové hospodárstvo 

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré  spravovanie a základné práva 

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti 

Všetky projekty sú vo výške 15%  spolufinancované zo štátneho rozpočtu  Slovenskej republiky.